Thursday, September 11, 2014

CrocsBago pa maitala ang kasaysayan
ng mundo, bago pa matutong
bumasa ng alpabeto ang mga
tao, bago pa natin sakupin
ang buwan, bago pa sumiklab ang
iba't ibang digmaan, bago pa
tayo matutong magsuot ng saplot
upang takpan ang ating kaselanan,
bago pa ang modernong teknolohiya
at imbensiyon ng telebisyon,
ng eroplano, ng telepono,
ng oto, ng computer,
ng Facebook at ng ripleng sa
kanila'y papaslang.


Kasabay na nila noong namuhay ang
nalipol ng mga dinosaur. Noong
mga panahong laksa-laksa pa ang
bilang at uri ng mga nilalang sa
tubig, noong mga panahong 'di
pa naabuso ang bundok at 'di pa
nasalaula ang gubat, noong mga
panahong magsingkulay pa ang
langit at dagat, noong mga panahong
wala pang nakahalong lason at
kemikal ang hanging ating lalanghapin
at tubig na ating iinumin.


Bago pa ang lahat ng mga ito'y
kaharian na nila ang sapa, ilog at
lawa. Ngunit kung papaano sila
namuhay ng may angas sa tubig,
ang siya ring angas na maghahatid
sa kanila sa bingit ng kapahamakan.
Ang kanilang matang makislap at
kumikinang sa pusod ng kadiliman
ay gagapiin ng kislap ng kamerang
sa loob ng kanilang santuwaryo na
tatawaging 'Zoo' nga mga tao.
Samantalang ang luhang papatak
sa kanilang mata ay metaporang
singkahulugan ng pagkaipokrito,
pagpapanggap o panggagago.


Ang tunay na talinghaga ng
mga buwaya sa daigdig ng mga
mortal na taong pinagpala
ng pag-iimbot,
ng pagkukunwari,
ng pagbabalat-kayo
ng pagiging makasarili ay
wala sa kanilang balat na sa
tatag, kunat at kapal ay makalilikha
ng maangas at mamahaling sisidlang
para sa mga taga alta-sosyedad na
nakahilata sa salapi at karangyaan.


Ang dating panginoon at dambuhala
ng tubig ay gagawin na lamang
dekorasyon para sa nangongoleksyon,
magiging adorno para sa lumilikha
ng kalupi at mapormang sapatos
o sinturon, magiging dahilan ng
pagiging palalo na sa kanya'y
makasisilo --- susukatin ang kanyang
haba mula sa nguso hanggang sa
bumahag nilang buntot, walang matatakot.
Sa ngalan ng yabang, sa ngalan ng
pandaigdigang Guiness book of records.


Ituturing na sila'y mabangis at
mapanganib na anumang oras ay
sasagpangin ang sinuman sa oras na
ang 'halimaw' ay makaranas nang
pagkalam. Mula sa liblib, mula sa
karimlan, mula sa pusod ng lawa
--- sila ay lalabas hindi upang maghasik
ng lagim o ng karahasan kundi upang
maghagilap lamang ng mailalaman
sa tiyan. Ano't ginagahasa ang kanilang
kanlungan? Ba't kinukubkob ang kanilang
kaharian? Ang pagkain nila'y sino'ng
kumakamkam?
Papaanong sila'y halimaw kung bansagan?


Dapat ba nilang ikasiya na sa kanilang
uri ipinangalan ang mamahaling tsinelas
at kasuotan gayong ang tahanan nila'y
patuloy na nilalapastangan. Malimit
na hinahambing sa mga mandarambong
na nananahan doon sa Senado, sa Batasan,
sa Munisipyo at sa Kapitolyo na
kumukulimbat ng bilyong piso
mula sa pondo ng kanyang Inang-
bayan. Datapwa't hindi naman sila
traidor sa kanilang lahi lalo't hindi sila
ngangasab ng labis sa kanilang
pangangailangan at nais.


Ngunit,
Sino nga bang higit na gahaman?
Sino nga bang higit na mapanganib?
Sino nga bang higit na nakagigimbal?

Ang crocs sa katihan o ang mga pulitiko sa kapatagan?

No comments:

Post a Comment